logo

Zgłoszenie dodania nowej placówki

Dane administratora placówki
Nazwa użytkownika systemu, wykorzystywana podczas logowania. Tylko litery, cyfry i znaki @/./+/-/_., od 3 do 30 znaków
Dane placówki
Pełna nazwa placówki.
Wprowadź numer NIP w formacie XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-XX-XXX lub XXXXXXXXXX.
Numer REGON składa się z 9 lub 14 cyfr.
Kod pocztowy wymaga formatu XX-XXX.
Użyj podpowiedzi aby wprowadzić poprawną nazwę miasta.
Użyj podpowiedzi aby wprowadzić poprawną nazwę ulicy.
Akceptacja Regulaminu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną:

Regulamin korzystania ze stron portalu departament zdrowia.pl
1.    Postanowienia wstępne
1.1    Serwis departament zdrowia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis prowadzony jest przez Krakowski Portal z siedzibą w Krakowie, Regon 120359797 zwany dalej Administratorem.
1.2    W niniejszym Regulaminie użyte określenia mają następujące znaczenie:
- Portal – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem www.departamentzdrowia.pl,
- Administrator – osoba prowadząca obsługę merytoryczną i techniczną portalu,
- Użytkownik – każda osoba fizyczna, która za pośrednictwem sieci Internet korzysta z portalu. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby małoletnie mogą być dopuszczone do korzystania z serwisu po uzgodnieniu tego z ich przedstawicielami ustawowymi. Użytkownikiem jest również osoba uprawniona do reprezentowania placówki medycznej, która zarejestrowała się w portalu i po pozytywnej weryfikacji  ma możliwość administrowania swoją placówką w portalu.  
1.3    Użytkownik ma możliwość otwartego dostępu do treści zawartych w portalu, nie ponosi żadnych opłat związanych z korzystaniem oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w serwisie w szczególności za umieszczone tam treści i późniejsze ich wykorzystanie przez portal.
2.    Prawa i obowiązki Użytkowników
2.1    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi. Działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników i innych osób trzecich.
2.2    W przypadku zgłoszenia roszczeń w stosunku do Portalu przez osobę, której prawa zostały naruszone przez zamieszczenie jakichkolwiek treści przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
2.3    Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich majątkowych i osobistych do przekazywanych Portalowi treści, które nie jest niczym ograniczone.
2.4    Użytkownik udziela Portalowi pełnej, nieodpłatnej, nieograniczonej licencji do korzystania oraz publikowania zamieszczonych w Portalu treści. 
2.5    W przypadku nadużyć Administrator, bez uprzedzenia ma prawo usunąć lub zablokować konto Użytkownika.
3.    Prawa i obowiązki Administratora portalu departament zdrowia.pl:
3.1    Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego wyłączania Portalu w całości lub części bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników celem rozbudowy lub konserwacji,
3.2    Administrator ma możliwość bez wcześniejszego powiadomienia blokady lub usunięcia konta Użytkownika oraz każdej treści lub danych wprowadzonych przez Użytkownika,
3.3     Administrator może blokować adres IP Użytkowników naruszających postanowienia niniejszego portalu,
4.    Reklamacje
4.1    Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu departament zdrowia.pl
4.2    Reklamacje należy składać droga elektroniczną na adres e-maila Administratora Portalu.
4.3    Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4.4    Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi na wskazany przez Użytkownika adres.
4.5    Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.) Administrator ponadto zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
4.6    W przypadkach gdy stwierdzi się braki uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez dalszego rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacje pozostawia się bez dalszego rozpoznania.
5.    Zmiana regulaminu
5.1    Wszelkie postanowienia regulaminu mogą zostać w każdej chwili zmienione lub modyfikowane przez Administratora, bez podania przyczyny – o ile prawo na to pozwala. Niniejsze zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.departamentzdrowia.pl. 
5.2    Użytkownik zobowiązuje się do kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu, natomiast korzystanie z Portalu przez Użytkownika po wprowadzeniu niniejszych zmian oznacza wyrażenie zgody na ich akceptację. Natomiast w przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się z korzystania z Portalu.

 

* Pola wymagane